Eksempler på ligestilling i personalepolitikken for amterne

Eksempel fra Fyns Amt

Titel:

Kvinder i Vej

Baggrund:

Vejafdelingen vil gerne have en mere alsidig arbejdsplads. Der er pt. kun ansat 1 kvinde i vejafdelingen.

Formål:

At tilstræbe en mere alsidig arbejdsplads og skaffe kvindelige kollegaer, ikke mindst af hensyn til den ene kvinde der er ansat.

Indhold:

Der gøres en ekstraordinær indsats for at få kvinder til at søge, ved udformning af opslag.

Eksempel fra Sønderjyllands Amt

Titel:

Førlederkurser

Baggrund:

Ligestillingsudvalgsbeslutning fra 1993

Formål:

At give medarbejdere uden ledererfaring indsigt i ledelsesopgaven.

Indhold:

Førlederkurset omfatter et godt 200 timers modulopbygget lederudviklingsforløb. Der startes et hold på 20 - 25 kursister op ca. hvert 2. år. Senest er kurset gennemført som et grænseoverskridende samarbejdsprojekt bl.a. finansieret af Interreg midler.

Eksempel fra Vestsjællands Amt

Titel:

Personalepolitik 2002- 2005

Baggrund:

Vi ønsker, at ligeværd skal være dybt rodfæstet i amtet. Det betyder, at alle skal behandles med respekt og gives lige muligheder for ansættelse og karriere i amtet. Ligeværd er ikke, at ansatte nødvendigvis behandles ens, men at de får de samme muligheder og at man respekterer deres forskelle.

Formål:

Med henblik på en mere ligelig kønsfordeling i fx ledende stillinger, skal der igennem kompetenceudvikling gøres en indsats for at kvalificere medarbejdere af begge køn til at bestride lederposter.

Eksempel fra Ringkøbing Amt

Titel:

Kontormedarbejderen i en omstillingstid

Baggrund:

At gennemføre et udviklingsprojekt primært rettet mod kvinder.

Formål:

At ruste kontorpersonalet til at påtage sig andre opgaver, end de traditionelt har været beskæftiget med.

Indhold:

Kursusforløbet er baseret på nogle grundantagelser om:

  • At udvikling ofte kræver mere aflæring end indlæring
  • At mennesker kan ændre sig
  • At ethvert menneske har de ressourcer, der skal til, for at forandring kan ske

Formålet med kursusforløbet er:

  • Ikke at totalforandre sin personlighed, men derimod at udvide og udvikle noget allerede eksisterende
  • At blive opmærksom på uhensigtsmæssigheder i egen adfærd
  • At optræne personlige færdigheder, som ikke er blevet tilstrækkeligt udviklet
  • At kunne se valgmuligheder
  • At blive mere selvstyrende

Eksempel fra Vestsjællands Amt

Titel:

Personalepolitik 2002-2005

Baggrund:

Vi ønsker, at man lokalt skaber mening og forståelse for, at man som menneske i nogen sammenhænge og perioder må indrette jobbet, så det i størst mulig grad kommer familiesituationen til gode.

Formål:

Det er amtets mål, at arbejdstidens længde og arbejdets karakter tilrettelægges på en måde, så den enkelte får mulighed for at skabe balance mellem arbejdsliv og privatliv.

Indhold:

Den enkelte institution skal indrette deres funktion, så den udøves uden at presse personer med specielle familiebehov på en urimelig måde.

Eksempel fra Fyns Amt

Titel:

Hjemmearbejde

Baggrund:

Af hensyn til fleksibiliteten overfor familien er der på en del arbejdspladser i amtet mulighed for at arbejde hjemme.

Formål:

At medarbejderen kan bede om at arbejde hjemme hvis det af en eller anden grund er nødvendigt for at få familielivet til at hænge sammen.

Indhold:

At medarbejderne bliver mindre stressede hvis de af en eller anden årsag er nødt til at holde børn hjemme fra institutioner.

Eksempel fra Vestsjællands Amt

Titel:

Personalepolitisk Regnskab 2003

Baggrund:

Løn og lønudvikling er et væsentligt emne i et Personalepolitisk Regnskab.

Formål:

At danne sig et billede af tendenser gennem forskellige former for løndata, der ikke kun har betydning for den budgetmæssige styring i amtet, men også for forhold som ligestilling.

Indhold:

Offentliggøres af det Personalepolitiske Regnskab.

Eksempel fra Fyns Amt

Titel:

Statistik på lønudvikling

Baggrund:

Organisationerne der er repræsenterede på amtets arbejdspladser har behov for at kunne følge lønudviklingen for både mænd og kvinder.

Formål:

At man i forhandlingssituationer forsøger at tilstræbe at lønnen for lige arbejde er den samme, uanset køn.

Indhold:

Statistisk er der ingen tvivl om at der på visse områder, til trods for det samme arbejdsindhold stadig er en skævvridning af lønnen til fordel for mændene. Det kan også konstateres at det har hjulpet indenfor de senest år, men om det kan tilskrives at der laves statistik på området er tvivlsomt.

Eksempel fra Nordjyllands Amt

Titel:

EQUAL SOS

Baggrund:

Overvægt af antal kvindelige ansatte indenfor plejesektoren.

Formål:

At fastholde og rekruttere mænd i plejesektoren.

Indhold:

Interviews og analyser af ansatte. Projektet er resulteret i en bog "Myter og paradokser på arbejdsmarkedet indenfor pleje og omsorg", ligesom der er lavet en film om arbejdet i plejesektoren: "Det kræver sin mand".