Hovedresultater fra amternes ligestillingsredegørelser 2005

Alle 14 amter har benyttet det digitale redskab "Ligestilling i Danmark" til indberetning af deres ligestillingsredegørelse i 2005. Nogle amter har dog ikke besvaret alle de stillede spørgsmål.

Knap 80 % af amterne har ligestilling enten som en selvstændig politik eller som en del af personalepolitikken. Af de indsendte redegørelser kan man se at 20 % af amterne ikke har formuleret noget skriftligt om ligestilling.

I forhold til andelen af kvindelige ledere i amterne er der en tilbagegang. Årsagen til denne tilbagegang skal dog findes i en ændring af opgørelsesmetoden, sammenholdt med at der er en højere svarprocent i 2005 end i 2003. Derfor er det ikke muligt at sammenligne resultaterne i 2003 med resultaterne for 2005 for amterne.

Andelen af kvindelige topledere i amterne udgør i 2005 20 %. På ledelsesniveauet under topledelsen er andelen af kvinder 40 % og på det tredje og sidste niveau er der 61 % ledere. Disse tal skal sammenholdes med, at der er 78 % kvinder ansat i amterne.

Hovedresultater: