Amtskommuner - inddeling af jobkategorier i færre grupper

Amtskommunerne har afgivet deres personalefordeling med udgangspunkt i de kategoriseringer, det Fælleskommunale Løndata Kontor (FLD), opererer med.

FLDs kategorisering består af 129 stillingsbetegnelser. Vi har efterfølgende inddelt disse jobkategorier i 9 overordnede grupper. Formålet har overordnet været:

 • At skabe et overblik over personalefordelingen, som det ikke er muligt at danne sig, hvis man opererer med samtlige 129 kategorier.
 • At gengive kønsfordeling inden for visse sektorer og områder. Da det er sektoropdelingen der ønskes illustreret, herunder den horisontale kønsarbejdsdeling, er lederne placeret under deres respektive områder, og er altså som hovedregel ikke skilt ud. Den vertikale kønsarbejdsdeling gengives derimod i spørgsmålene vedrørende ledelse.
 • At skabe et vist sammenligningsgrundlag mellem amterne, kommunerne og staten. Dette betyder, at inddelingen i de overordnede grupper er tilstræbt at være så ens som det har kunnet lade sig gøre, på tværs af amt og kommuner. Dette formål har dog været af sekundær betydning, set i forhold til ønsket om at få et brugbart og logisk sammenhængende overblik over amternes/ kommunernes personalesammensætning, fordelt på køn.

Hovedprincippet bag kategoriseringen har dermed været at inddele de mange jobkategorier i "sektorer" eller "områder", som giver mening for offentligheden (er genkendelige), og som internt er så sammenhængende, som muligt, de foreliggende oplysninger taget i betragtning. Kategoriseringen har resulteret i følgende 9 områder:

 • Beredskabsområdet, herunder betjente og pedeller
 • Kontor, edb og administration, herunder akademikere
 • Pædagogisk personale, dagplejere og handicapledsagere
 • Personale med tekniske/ miljømæssige uddannelser, inkl. teknikere, håndværkere, buschauffører, maskinmestre m.v.
 • Undervisere v. diverse uddannelsesinstitutioner, fx gymnasielærer
 • Social, sundhed og sygehusområdet - inklusiv tandlæger (eksklusiv køkken og portørfunktioner)
 • Køkken-, rengøring-, service- og portørfunktioner
 • Studerende, elever, piccoloer og piccoliner
 • Øvrige

Den nærmere inddeling af stillingskategorierne genfindes nedenfor. Her skal blot knyttes en enkelt bemærkning til de konkrete inddelinger.

Bemærkning vedrører gruppen "akademikere", som er placeret under kontor og administration. Dette er sket fordi denne gruppe ikke kan placeres i forhold til et bestemt område. Omvendt har vi valgt at placere nogle af de andre akademikere under deres respektive fagområder - fx vil "lærere ved gymnasieskolen" typisk også være akademikere, men disse er altså placeret i kategorien "undervisere", ligesom læger og tandlæger er placeret under social og sundhedsområdet.

Beredskabsområdet, betjente og pedeller
 • Amtsbetjente/pedeller, ARF
 • Pedeller/skolebetjente, ARF
 • Betjente, underformænd og medhjælpere, Kbh.
 • Formænd, mestre, skolebetjente, Kbh.
 • Beredskabspers. i chef/lederstillinger
 • Beredskabspers. i basis- og mesterstilling
 • Beredskabspersonale, Kbh.
 • Ledende brandpersonale, Kbh.
 • Brandpersonale, deltidsbeskæftiget
 • Hal-, stadion- og idrætsinspektør
Kontor, edb og administration, inklusiv akademikere
 • Kontor- og edb-personale, ARF, KL, Frb.
 • Kontoradministrativt personale, Kbh.
 • Edb-personale, ARF
 • Edb-personale, Kbh.
 • Socialrådg./socialformidlere
 • Tolke
 • Fotografer
 • Journalister
 • Bibliotekarer, ikke-faguddannede
 • Bibliotekarer, incl. ledere
 • Akademikere
Pædagogisk personale, dagplejere og handicapledsagere
 • Pæd. personale, daginst./klub/skolefr.
 • Pædagogisk personale, døgninst. mv.
 • Socialpædagoger, hjemme-hos, Kbh.
 • Omsorgs- og pædagogmedhjælpere
 • Pædagogmedhjælpere
 • Pædagogiske konsulenter
 • Psykologiske konsulenter
 • Børne-/ungdoms-/plejehj.konsulenter, Kbh.
 • Handicapledsagere
 • Ledere/mellemledere v. komm. Ældreforsorg
 • Dagplejeledere m.fl.
 • Dagplejere
Personale med tekniske/ miljømæssige uddannelser, inkl. teknikere, håndværkere, buschauffører, maskinmestre m.v.
 • Arbejds-, vej- og gartnerformænd
 • Håndværkere
 • Håndværkere, tjenestemænd, Kbh.
 • Specialarb./fagl. gartnere/brolæggere m.v.
 • Kedel- maskin- og motorpassere
 • Buschauffører m.v.
 • Pers. ansat v. HT, Arriva og bus-danmark
 • Pers. v. centralkommunernes trans.selskab
 • Personale v. komm. Forsyningsvirks. mv.
 • Bygningskonstruktører
 • Kort- og landmålingsteknikere
 • Skov- og landskabsingeniører
 • Ejendomsfunktionærer
 • Grafisk personale
 • Tekniske designere m.fl., ARF, KL, Frb.
 • Teknisk personale, Kbh.
 • Tekn.serv. medarb./led. & Arb.led., Frb.
 • Tekn.serv. medarb./-ledere, p-vagter, KL
 • Serviceass. m.fl. ved parkeringskorps
 • Konserveringsteknikere og formgivere
 • Miljøteknikere, ARF
 • Miljøkontrollører ved miljøkontrollen
 • Laboratorium- og miljøpersonale
 • Chefer, miljø- og levnedsmiddelkontrol
 • Legepladspersonale
 • Trafikkontrollører/driftsassistenter
 • Flyvepladspersonale
 • Maskinmestre/sygehusmaskinmestre, ARF
 • Maskinmestre, Kbh.
 • Maskinmestre, Frb.
 • Gasmekanikere, naturgasselskaber
Undervisere
 • Lærere m.fl. ved sygeplejeskoler m.v.
 • Lærere m.fl., folkeskolen
 • Lærere, gymn./hf-kurser
 • Lærere m.fl., vidtg. Specialundv. m.m
 • Musikskolelærere
 • Musikskoleledere
 • Personale ved aftenskoler/fritidsunder
 • Ledende værkst.pers. mv., klientværkst
Social, sundhed og sygehusområdet - inklusiv tandlæger (eksklusiv køkken og portørfunktioner)
 • Sygehuslæger (hon.løn)
 • Underordnede læger (reservelæger)
 • Læge., spec.læge- og tandlægekonsulenter
 • Overlæger mv., sygehuse
 • Overlæger m.v., Kbh.
 • Tilsynsførende læger, plejehjem
 • Sygehusapotekere
 • Jordemødre
 • Ergo- og fysioterapeuter m.v., KL
 • Syge- og sundhedspersonale, ledere, KL
 • Syge- og sundhedspersonale, ledere, ARF
 • Syge- og sundhedspersonale, basisgr., KL
 • Syge- og sundhedspersonale, Arf
 • Syge-, hjemme- og sundhedsplejersker, Frb.
 • Social- og sundhedspersonale
 • Sygeplejerskeuddannet personale, Kbh.
 • Lægesekretærer, ARF, KL, Frb.
 • Neurofysiologiassistenter og -elever
 • Audiologiassistenter og -elever
 • Tandlæger
 • Overtandlæger/tandlæger, sygehuse m.v.
 • Tandplejere, KL, Kbh., Frb.
 • Tandklinikassistenter
Køkken-, rengøring-, service- og portørfunktioner
 • Køkkenass.-/økonomaer m.fl., KL, Kbh., Frb.
 • Ernærings- og husholdningsøkonomer
 • Kantineledere/rengøringsledere/-chefer
 • Husassistenter, ARF, KL
 • Oldfrueassistenter
 • Husholdningsledere
 • Portører/sygehusportører
 • Servicemedarb./-assistenter v. sygehuse
 • Rengøringsassistenter, ARF, KL
 • Ledende servicepersonale
Studerende, elever, piccoloer og piccoliner
 • Egu-elever, praktikaftale
 • Pgu -elever
 • Køkkenassistentelever
 • Laborantelever
 • Serviceassistentelever
 • Radiografelever
 • Pædagogstuderende
 • Redderelever
 • Sygeplejerskestuderende (praktikudd.)
 • Økonomaelever
 • Medicinstud. i underordnet lægestilling
 • Piccoloer/piccoliner, ARF, Kbh., Frb.
Øvrige
 • Mesterstillinger m.v.
 • Musikere m.fl., landsdelsorkestre
 • Maritimt personale
 • Museumspersonale
 • Personale ved teatre
 • Tilsynsførende ass., forsorgshjem
 • Syersker
 • Projektlønsans./pers. i off. arb.tilbud
 • Chefer, ARF
 • Chefer, KL
 • Biografledere og -direktører
 • Øvrige