billede - politik

Ansatte i staten

Fordeling af mænd og kvinder i job

De statslige institutioner har i deres redegørelser indberettet hvor mange mænd og kvinder, de har i 245 (243 i 2003) forskellige stillingskategorier.

De mange stillingskategorier er efterfølgende blevet opdelt i 10 overordnede arbejdsområder, således at det er muligt at danne sig et overblik over fordelingen af mænd og kvinder inden for forskellige områder. Redegørelse for inddeling i de 10 overordnede arbejdsområder kan findes andet sted på denne hjemmeside. Se inddeling i jobkategorier i staten

…Staten har meget kønsopdelte arbejdspladser

Som tallene nedenfor viser, er 39% (38% i 2003) af statens samlede personale kvinder, baseret på de indberettede tal. Men tabellen viser, at det samlede tal dækker over store variationer inden for visse arbejdsområder.

Den mest lige kønsfordelingen findes inden for sundhedsområdet (hvor der er en del akademikere), akademikerområdet (arkitekter, ingeniører, humanister og djøf'ere), og undervisere/ph.d. studerende (i 2003 - kulturområdet (som bl.a. tæller balletdansere, operasangere og musikere)).

Lidt overraskende er den samlede kønsfordeling i teknikergruppen. Denne gruppe har traditionelt været domineret af mænd. Men her er bl.a.. mange kvindelige bioteknikere og andre laboratorium-ansatte med til at bringe balance i en gruppe med mange mandlige håndværkere.

Overordnet set er andelen af kvinder i staten steget med lidt over et procentpoint i forhold til målingen i 2003, og på flere områder er der yderligere sket en udligning i forholdet mellem mandlige og kvindelige ansatte. Det gælder især jobgruppen indeholdende sundhedsuddannet personale og jobgruppen studerende/elever/piccoloer, men også på flere andre områder er andelen af kvinder steget, om end mindre markant. Kun på 3 områder er kønsfordelingen blevet skævere. Det drejer sig om kvindetunge områder som køkken-, rengøring- og servicefunktioner og kontorpersonale, samt der mere kønsbalancerede kulturområde.

Kvinderne er kraftigt overrepræsenteret inden for følgende arbejdsområder:

  1. Kontor, edb og administration
  2. Køkken, rengøring og service

Mændene er i kraftigt overtal inden for:

  1. Forsvar, beredskab, betjente og pedeller
  2. Tjenestemandsgruppen

Nedenstående tabel vise fordelingen af kvinder og mænd inden for de forskellige personalekategorier.

Klik her for at se inddeling af de konkrete stillingsbetegnelser i kategorier for statsinstitutioner

 

Antal mænd

Antal kvinder

Kvindeandel - procent

Køkken-, rengøring- og servicefunktioner

5942 (5140)

1959 (2297)

75,3 (73,2)

Personale beskæftiget med kontor, edb og administration, inkl. AF-konsulenter

641 (841)

17802 (16843)

75,0 (76,6)

Sundhedsuddannet personale, herunder læger, tandlæger, sygeplejersker, fysio- og ergoterapeuter mv.

835 (912)

704 (531)

45,7 (36,8)

Akademikere

12958 (12450)

8904 (7932)

40,7 (38,9)

Undervisere og ph.d. studerende

4040 (3100)

2358 (1517)

36,9 (32,9)

Studerende, elever, piccolo

188 (227)

106 (85)

36,1 (27,2)

Kultur, underholdning og religion

472 (409)

252 (234)

34,8 (36,4)

Personale med tekniske/miljømæssige uddannelser, inkl. teknikere, håndværkere, maskinmestre osv.

6563 (7426)

3373 (3556)

33,9 (32,4)

Øvrige - særlige ansættelsesforhold, herunder tjenestemænd

20388 (17488)

7363 (4996)

26,5 (22,2)

Personale beskæftiget inden for forsvar og beredskab eller som betjente og pedeller

15570 (15483)

1021 (960)

6,2 (5,8)

I alt

67597 (63476)

43842 (38951)

39,3 (38,0)