Kommuner - inddeling af jobkategorier i færre grupper

Kommunerne har afgivet deres personalefordeling med udgangspunkt i de kategoriseringer, som Kommune Data (KMD), opererer med. KMDs kategoriseringer er valgt, fordi hovedparten af kommunerne arbejder med KMDs inddelinger. Nogle kommuner opererer imidlertid ikke med KMDs kategorier, og for disse kommuner har det således været et større arbejde at tilpasse deres stillingskategorier til de, der her har været brugt.

KMDs kategorisering består af 50 overordnede stillingsbetegnelser. Vi har efterfølgende inddelt disse jobkategorier i 8 overordnede grupper. Formålet har overordnet været:

 • At skabe et overblik over personalefordelingen, som det ikke er muligt at danne sig, hvis man opererer med samtlige 50 kategorier.
 • At gengive kønsfordeling inden for visse sektorer og områder. Da det er sektoropdelingen der ønskes illustreret, herunder den horisontale kønsarbejdsdeling, er lederne placeret under deres respektive områder, og er altså som hovedregel ikke skilt ud. Den vertikale kønsarbejdsdeling gengives derimod i spørgsmålene vedrørende ledelse.
 • At skabe et vist sammenligningsgrundlag mellem amterne og kommunerne. Dette betyder, at inddelingen i de overordnede grupper er tilstræbt at være så ens som det har kunnet lade sig gøre, på tværs af amt og kommune. Dette formål har dog været af sekundær betydning, set i forhold til ønsket om at få et brugbart og logisk sammenhængende overblik over amternes/ kommunernes personalesammensætning, fordelt på køn.

Hovedprincippet bag kategoriseringen har dermed været at inddele de mange jobkategorier i "sektorer" eller "områder", som giver mening for offentligheden (er genkendelige), og som internt er så sammenhængende, som muligt, de foreliggende oplysninger taget i betragtning. Kategoriseringen har resulteret i følgende 8 områder:

 • Beredskabsområdet, herunder betjente og pedeller
 • Kontor, edb og administration, herunder akademikere
 • Pædagogisk personale, dagplejere og handicapledsagere
 • Personale med tekniske/ miljømæssige uddannelser, inkl. teknikere, håndværkere, buschauffører, maskinmestre m.v.
 • Undervisere og personale ved uddannelsestilbud
 • Social, sundhed og sygehusområdet - inklusiv tandlæger (eksklusiv køkkenfunktioner)
 • Køkken-, rengøring-, og servicefunktioner
 • Øvrige

Den nærmere inddeling af stillingskategorierne genfindes nedenfor. Her skal blot knyttes en enkelt bemærkning til de konkrete inddelinger.

Bemærkningen vedrører gruppen "akademikere", som er placeret under kontor og administration. Gruppen hedder i KMDs system blot "akademikere" og er således en samlebetegnelse for de akademikere, der ikke har egen stillingsbetegnelse, fx "magistre" eller "psykologer". Da gruppen af "akademikere" således er uspecificeret, har den ikke kunnet placeres i forhold til et bestemt område, men er sat under kontor- og administration. Omvendt har vi valgt at placere nogle af de andre akademikere under deres respektive fagområder - fx vil nogle af underviserne i kategorien "undervisere og personale ved uddannelsestilbud" typisk også være akademikere, ligesom læger og tandlæger er placeret under social og sundhedsområdet.

Beredskabsområdet, betjente og pedeller
 • Hal-/stadion og idrætspersonale
 • Civilforsvars- og brandpersonale
Kontor, edb og administration inkl. akademikere
 • Administrativt personale (eksklusiv akademisk personale)
 • EDB-personale
 • Bibliotekarer - akademikere
 • Bibliotekspersonale eksklusiv akademikere
 • Jurister og økonomer
 • Agronomer
 • Arkitekter
 • Ingeniører
 • Magistre
 • Psykologer
 • Journalister
 • Socialrådgivere og -formidlere
 • Tolke
 • Akademikere - øvrige
Pædagogisk personale, dagplejere og handicapledsagere
 • Daginstitutionspersonale
 • Dagplejere
 • Døgninstitutions- og klientværkstedspersonale
Personale med tekniske/ miljømæssige uddannelser, inkl. teknikere, håndværkere, buschauffører, maskinmestre m.v.
 • Arbejdsmænd og specielarbejdere
 • Håndværkere
 • Gartner/ brolægger/ dyre-/ skovbruger/ murer
 • Skovpersonale
 • Grafisk personale
 • Flyvepladspersonale
 • Teknikere, bygningskonstruktører m.v.
 • Laborant-, miljø- samt levnedsmiddelpersonale
 • Hortonomer
 • Assistenter/mestre- og driftslederstillinger v. kommunal forsyningsvirksomhed
 • Havne- og færgepersonale
Undervisere og personale ved undervisningstilbud
 • Lærere
 • Gymnasielærere
 • Lærere v/ sosu-uddannelser og sygeplejeskoler
 • Personale v/aftenskoler og fritidsundervisning
 • Musikskoleledere og musikskolelærere
 • Personale v/ produktionsskoler
Social, sundhed og sygehusområdet inklusiv tandpleje (eksklusiv køkken funktioner)
 • Læger
 • Jordemødre
 • Audiologiassistenter m.v.
 • Social og sundhedspersonale
 • Apotekere, apoteksassistenter og -defektricer
 • Terapeuter, afspændingspædagoger m.m.
 • Tandlæger
 • Tandklinikassistenter, tandplejere og tandteknikere
 • Overportører/portører og sygehusportører
Køkken-, rengøring- og servicefunktioner
 • Rengøringspersonale
 • Køkken og kantinepersonale
 • Servicemedarbejdere
Øvrige
 • Øvrige
 • Museumspersonale